Matkustajia ja heidän matkatavaroitaan koskevat kuljetusehdot

1. Rahdinottaja

Näiden kuljetusehtojen, jotka sisältyvät tai joihin viitataan matkalipussa tai muussa asiakirjassa, mukainen kuljetussopimus on rahdinottajan ja matkustajan välinen.
 
AS Tallink Grupp on rahdinottaja niissä kuljetussopimuksissa, jotka koskevat seuraavia reittejä:
- Tallinna – Helsinki
- Tallinna – Maarianhamina – Tukholma Paldiski – Kapellskär
- Riga – Tukholma
- Tallinna – Helsinki – Rostock
sekä kaikilla muilla reiteillä kuin alla olevilla.
 
Tallink Silja Oy on rahdinottaja niissä kuljetussopimuksissa, jotka koskevat seuraavia reittejä:
Helsinki - Maarianhamina – Tukholma

Turku – Maarianhamina – Tukholma/Kapellskär

2. Sovellettava laki

Kuljetussopimukseen sovelletaan joko Viron merilain, Suomen merilain, Ruotsin merilain, Saksan Liittotasavallan kauppalain tai Latvian merilain määräyksiä riippuen siitä, minkä määräykset ovat pakottavasti voimassa näiden kuljetusehtojen mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen kotipaikalla. Mikäli minkään edellä mainitun lain määräykset eivät ole pakottavasti voimassa kuljetusehtojen mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen kotipaikalla, sovelletaan ao. tuomioistuinta velvoittavan lain matkustajien ja heidän matkatavaroidensa (sisältäen tässä ja jäljempänä myös mukana seuraavat ajoneuvot ja käsimatkatavarat) kuljetusta koskevia määräyksiä.
 
Elleivät mitkään lain määräykset ole pakottavasti voimassa matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljetuksessa näiden kuljetusehtojen tarkoittaman paikkakunnan tai minkään muun paikkakunnan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, sovelletaan kuljetussopimukseen Ateenan sopimusta vuodelta 1974, sen 29.3.1990 lisäpöytäkirjalla muutetussa muodossa, koskien matkustajien ja heidän matkatavaroidensa kuljettamista meritse.
 

3. Tuomiovalta

Tuomiovalta kuljetussopimusta koskevissa riidoissa on kantajan valinnan mukaan pätevällä tuomioistuimella
a) vastaajan vakinaisella asuinpaikkakunnalla tai pääasiallisen liikkeen sijaintipaikkakunnalla
b) kuljetussopimuksessa mainitulla aluksen lähtö- tai määräpaikkakunnalla.
 
Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettava Ruotsin merilakia, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määritellään Ruotsin merilain 21 luvun 4 pykälän 1 momentin kohdissa 3 ja.4.
Jos kuljetussopimukseen on yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettava Ateenan sopimusta, voidaan riita ratkaista kantajan valinnan mukaan myös tuomioistuimessa, joka määritellään artiklassa 17, kohdissa 1 (c) ja (d).
 

4. Soveltamisala

Matkustajan ja hänen matkatavaroidensa kuljettamiseen meritse sovelletaan kuljetussopimuksen ja yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavan lain määräyksiä. Merikuljetus ei käsitä aikaa ennen matkustajien ja heidän matkatavaroidensa saapumista alukseen tai aikaa heidän alukselta poistumisensa jälkeen. Merikuljetus ei kata aikaa, jolloin matkustajat ja heidän matkatavaransa ovat terminaalissa tai laiturilla.
 
Kuljetussopimusta ja yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavan lain määräyksiä ei sovelleta muihin palveluihin eikä sopimuksiin, jotka on tehty matkustajan ja rahdinottajan välillä kuljetussopimuksen lisäksi. Sellaisiin palveluihin ja/tai sopimuksiin sovelletaan yleisiä valmismatkaehtoja. Lisäksi Hyvä tietää -ehtoja, maksu- ja peruutusehtoja sekä järjestyssääntöjä sovelletaan kaikkiin rahdinottajan ja matkustajan välisiin sopimuksiin.
Kaikki edellä mainitut ehdot ovat luettavissa rahdinottajan esitteissä, joita ovat saatavilla aluksilla, rahdinottajan toimipaikoissa ja muissa matkatoimistoissa, jotka myyvät rahdinottajan palveluja, sekä internetissä (www.tallink.ee, www.tallinksilja.com).
 
Mikäli näiden kuljetusehtojen ja yleisten valmismatkaehtojen, Hyvä tietää -ehtojen, maksu- ja peruutusehtojen ja sovellettavien järjestyssääntöjen välillä on ristiriita, on näillä kuljetusehdoilla etusija.
 

5. Matkaliput ja alus

Kuljetussopimuksen olemassaolon osoittava matkalippu tai muu asiakirja on esitettävä lähtöselvityksessä rahdinottajan terminaalissa lähtösatamassa. Matkustaja ei saa siirtää toiselle henkilölle matkalippuun tai muuhun asiakirjaan perustuvia oikeuksiaan. Sen, joka on hankkinut matkalipun tai muun asiakirjan toisen henkilön puolesta, on katsottava olleen valtuutettu siihen samoin kuin hyväksymään nämä kuljetusehdot tämän henkilön puolesta.

Rahdinottajalla ei ole velvollisuutta maksaa takaisin varastetun, kadonneen tai tuhoutuneen matkalipun tai muun asiakirjan hintaa; muissa tapauksissa sovelletaan Maksu- ja peruutusehtoja.
 
Sekä matkustajan että rahdinottajan oikeus purkaa kuljetussopimus on määritelty yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavassa laissa.
Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus muullakin kuin ilmoitetulla tai matkalipussa tai muussa asiakirjassa mainitulla aluksella.
 

6. Matkatavaroita koskevat rajoitukset

Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle matkatavaroita, jotka voivat aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa terminaalille, alukselle, ihmisille, muille matkatavaroille tai lastille. Rahdinottajalla on oikeus matkustajan kustannuksella ja ilman omaa vastuuta viedä maihin, tehdä vaarattomaksi tai hävittää sellainen matkatavara. Mitään matkatavaraa, jota ei ole tunnistettu tai vastaanotettu, ei saa viedä alukseen ennen kuin matkustaja, jolle matkatavara kuuluu, on tunnistanut sen.
 
Matkustaja ei saa tuoda terminaaliin tai alukselle eläviä eläimiä ilman nimenomaista, rahdinottajan kanssa tehtyä erillistä sopimusta.
Rahdinottajalla on turvallisuussyistä oikeus tarkastaa matkustajan matkatavarat niin terminaaleissa kuin aluksellakin.
 

7. Rahdinottajan vastuu

Rahdinottajan vastuu määritellään yllä olevan kohdan 2 mukaan sovellettavassa laissa. Rahdinottajan vastuu ja korvattavat rahasummat on aina rajoitettu sovellettavan lain tai Ateenan sopimuksen määräysten, niiden 29.3.1990 lisäpöytäkirjalla muutetussa muodossa, mukaan.
Rahdinottajan vastuu on rajoitettu myös merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta annettujen lain määräysten tai kansainvälisten yleissopimusten mukaan siten kuin niitä sovelletaan yllä olevan kohdan 3 mukaan määritellyssä tuomioistuimessa.
Rahdinottaja ei vastaa myöhästymisestä johtuvista vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, jotka ilmenevät ennen merikuljetuksen alkamista tai sen päättymisen jälkeen riippumatta siitä miten ne ovat aiheutuneet.
 
Rahdinottaja ei vastaa rahojen tai arvopapereiden menetyksestä, korujen, taide-esineiden, elektronisten laitteiden tai muiden arvoesineiden häviämisestä tai vahingoittumisesta, ellei hän ole ottanut mainittua omaisuutta säilytettäväkseen.
 
Matkustajan on ilmoitettava kirjallisesti rahdinottajalle matkatavaroiden (mukaan lukien ajoneuvot) häviämisestä tai vahingoittumisesta:
a) kun matkatavaran vahinko on ilmeinen:
i) kun kyseessä on hytissä oleva matkatavara, ennen tai samanaikaisesti kuin matkustaja poistuu aluksesta
ii) kun kyseessä on muu kuin kohdassa i) mainittu matkatavara, ennen tai samanaikaisesti kun matkatavara luovutetaan takaisin
b) kun matkatavaran vahinko ei ole ilmeinen tai matkatavara on kadonnut, viidentoista päivän kuluessa siitä, kun matkustaja poistui alukselta tai matkatavara luovutettiin tai se olisi pitänyt luovuttaa takaisin
Jos matkustaja ei noudata yllä mainittua ilmoitusvelvollisuutta, oletetaan, ellei muuta todisteta, että hän on vastaanottanut matkatavaran/ajoneuvon vahingoittumattomana. Ilmoitusta ei tarvitse antaa, jos matkatavaran/ajoneuvon kunto on vastaanottohetkellä yhteisesti tarkastettu ja tutkittu.
 

8. Rahdinottajan palveluksessa olevien henkilöiden, agentin ja itsenäisten sopimuskumppaneiden vastuu

Jos aluksen omistajaa, päällikköä, miehistöä, ketä tahansa rahdinottajan palveluksessa olevaa henkilöä, agenttia, itsenäistä sopimuskumppania tai ketä tahansa aluksen suhteen edunsaajana pidettävää henkilöä vastaan nostetaan kanne, on tällä henkilöllä oikeus vedota samoihin vastuuvapaus- ja vastuunrajoitusperusteisiin kuin rahdinottajalla kuljetussopimuksen ja edellä olevassa kohdassa 2 mainitun, kulloinkin sovellettavan lain perusteella niin kuin se olisi laadittu nimenomaan hänen edukseen. Rahdinottaja ei tee kuljetussopimusta vain omasta puolestaan vaan myös sellaisten henkilöiden edustajana tai uskottuna, jotka tässä suhteessa ovat tai joiden voidaan katsoa olevan kuljetussopimuksen sopimusosapuolia.
Rahdinottajan ja yllämainittujen muiden henkilöiden maksettavaksi tulevat korvaukset eivät missään tapauksessa saa ylittää niitä enimmäismääriä, jotka on määritelty kuljetussopimuksessa ja edellä olevan kohdan 2 perusteella sovellettavassa laissa.