Lisämaksut

Päästölisämaksu
Polttoainelisämaksu

Päästölisämaksu

Merenkulun päästökaupan vaikutukset Tallink-konserniin

Vuonna 2005 perustettu EU ETS on maailman ensimmäinen päästökauppajärjestelmä, ja useissa maissa ja useilla aloilla se on edelleen suurin kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmä. Se on ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävän EU:n politiikan kulmakivi ja keskeinen väline kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä kustannustehokkaasti.

Tähän asti merenkulku ei ole sisältynyt päästökauppajärjestelmään, joten varustamoiden ei ole tarvinnut maksaa hiilidioksidipäästöistään.

Vaikka meriliikenteellä on keskeinen rooli EU:n taloudessa ja se on yksi energiatehokkaimmista liikennemuodoista, se on myös suuri ja kasvava kasvihuonekaasupäästöjen lähde. EU:ssa meriliikenne aiheuttaa huomattavia hiilidioksidipäästöjä, joiden osuus EU:n kaikista hiilidioksidipäästöistä on 3–4 prosenttia. Vuonna 2019 meriliikenteen hiilidioksidipäästöt olivat kokonaisuudessaan yli 144 miljoonaa tonnia.

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/transport-emissions/reducing-emissions-shipping-sector_en

https://www.iea.org/reports/transport

Euroopan komissio haluaa varmistaa, että meriliikenne edistää osaltaan EU:n ilmastotavoitteiden saavuttamista. Siksi se on ehdottanut EU:n päästökauppajärjestelmän laajentamista koskemaan suurten alusten (bruttovetoisuus yli 5 000 tonnia) hiilidioksidipäästöjä riippumatta siitä, minkä lipun alla ne purjehtivat. Laajennus on nyt vahvistettu, ja vuodesta 2024 alkaen ETS koskee myös merenkulkua. Järjestelmään tulevat nyt kaikki päästöt aluksista, jotka pysähtyvät EU-maan satamassa EU:n sisäisellä matkalla, sekä 50 prosenttia päästöistä, kun aluksen matka alkaa EU:n ulkopuolelta tai päättyy EU:n ulkopuolelle. Lisäksi kaikki päästöt huomioidaan, kun alus on ankkuroitunut EU-satamaan.

Miten EU ETS toimii?

EU ETS on katto- ja kauppajärjestelmä, jossa on raja (katto) määritetyille päästöille. Järjestelmä velvoittaa yhtiöt hankkimaan päästöoikeuksia kutakin hiilidioksidipäästöjen tai hiiltä vastaavien päästöjen tonnia kohti. Päästöoikeuksien myynnistä saatavat varat käytetään EU:n vihreään rahastoon.

EU ETS koskee alkuvaiheessa hiilidioksidipäästöjä ja lopulta myös typpioksideja sekä noki- ja metaanipäästöjä. Nämä sisällytetään ETS-järjestelmään määritellyn laskentatavan mukaisesti.

Päästöoikeuksille ei aseteta hinnastoa, vaan hinta määräytyy markkinoiden kysynnän ja tarjonnan mukaan. Koska päästöoikeuksien tarjontaa vähennetään asteittain vuoden 2050 nettonollapäästötavoitteen tukemiseksi, päästöoikeudet vähitellen kallistuvat. Tämä luo varustamoille painetta nopeuttaa ympäristöjalanjäljen pienentämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Uudessa lainsäädännössä EU ETS -järjestelmässä on mukana 100 prosenttia EU:n sisäisten matkojen sekä EU-satamiin ankkuroituina olevien alusten päästöistä sekä 50 prosenttia päästöistä, kun matka alkaa EU:n ulkopuolelta tai päättyy EU:n ulkopuolelle.

Jotta siirtyminen ETS-järjestelmään olisi sujuvaa, varustamot ostavat alkuvaiheessa päästöoikeuksia osalle kokonaispäästöistään. Osuus on 40 prosenttia vuonna 2024, 70 prosenttia vuonna 2025 ja lopulta vuonna 2026 täydet 100 prosenttia.

Mitä Tallink-konserni on tähän mennessä tehnyt päästöjen vähentämiseksi?

Tallink-konserni on vähentänyt koko laivastonsa kokonaispäästöjä 2000-luvun alusta lähtien. Tallink on jo yli 15 vuoden ajan pyrkinyt määrätietoisesti vähentämään päästöjä. Se on esimerkiksi ottanut käyttöön vähemmän rikkiä sisältäviä polttoaineita ja rakentanut nesteytetyllä maakaasulla tai muilla vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevia aluksia. Tallink on myös parantanut alusten energiatehokkuutta ja samalla vähentänyt polttoaineenkulutusta ja päästöjä.

Aloimme seurata alustemme hiilidioksidipäästöjä entistä tarkemmin vuonna 2009, ja siitä lähtien olemme monilla toimenpiteillä vähentäneet alustemme hiilipäästöjä kokonaismäärässä mitattuna yli 51 prosenttia. Suurin vaikutus on ollut nesteytettyä maakaasua käyttävien Megastar- ja MyStar-alusten lisäämisellä laivastoomme. Myös alustemme kytkeminen maasähköön on ollut merkittävä askel, sillä niiden ei enää tarvitse muuntaa polttoainetta sähköksi pidempien satamakäyntien aikana. Yhtiössä on myös tehty useita energiatehokkuutta parantavia projekteja sekä kehitetty uusia teknologioita ja ratkaisuja.

Tallink on sitoutunut parantamaan alustensa energiatehokkuutta vähintään 2 prosenttia vuodessa ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään myös vähintään 2 prosenttia vuodessa. Nämä ovat realistisia tavoitteita, jotka vievät meitä lähemmäksi hiilestä irtautumiseen tähtääviä globaaleja tavoitteita. Samalla voimme myös pienentää päästöoikeuksien ostamisesta kertyviä kustannuksia.

Tallink on äskettäin liittynyt globaalin teknologiajätin ABB:n perustamaan energiatehokkuusohjelmaan: https://www.energyefficiencymovement.com/fi/. Sen kautta voimme hyödyntää maailmanlaajuisesti ja eri toimialoilla kehitettäviä teknologisia ratkaisuja ja asiantuntemusta energiatehokkuuteen ja päästöihin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.

Miten EU ETS vaikuttaa asiakkaisiimme?

Varustamoiden on ostettava päästöoikeuksia 1.1.2024 alkaen merimatkoilla syntyneisiin päästöihin ja samalla investoitava merkittävästi teknologioihin ja polttoaineisiin, joiden avulla päästöjä voidaan vähentää. Siksi onkin selvää, että varustamot eivät yksin pysty maksamaan kaikkia kustannuksia ja osa kustannuksista on siirrettävä asiakkaille.

Kun avaamme vuoden 2024 matkat varattaviksi 13.6.2023, kaikissa sen jälkeen vuodelle 2024 tehtävissä matkustajavarauksissa on uusi lisämaksu. Rahtiasiakkaiden vuoden 2024 varauksiin päästölisämaksu lisätään syksystä 2023 alkaen.

Vaihtuva kysyntä vaikuttaa päästöoikeuksien ja päästökiintiön markkinahintaan, joten tämä vaihtelu huomioidaan myös päästölisämaksussa, joka muuttuu ajan myötä. Päästölisämaksu voi vaihdella esimerkiksi 2-10 euron välillä per matkustaja reitistä riippuen, poislukien manner-Suomen ja Ahvenanmaan väliset matkat ns. saaripoikkeamasta johtuen.

Lisätietoja EU:n päästökauppajärjestelmästä on Euroopan komission verkkosivustolla.

Päästölisämaksu / henkilölippu

Voimassa 1.1.2024 alkaen ja 31.12.2024 asti tehtäviin matkoihin

Päästölisämaksu/henkilö
 
Yksi suunta (reittimatka) Risteily/menopaluu
Helsinki-Tukholma 1,4 € 2,8 €
Turku-Kapellskär 0,9 € 1,8 €
Turku-Tukholma 0,9 € 1,8 €
Tukholma-Tallinna 2,5 € 5 €
Tukholma-Ahvenanmaa 1,4 € 2,8 €
Kapellskär-Ahvenanmaa 0,9 € 1,8 €
Helsinki-Tallinna reittimatkat / Shuttle 0,9 € 1,8 €
Helsinki-Tallinna päiväristeily ja 5 h -ostosristeily / Shuttle - 1,8 €
Helsinki-Tallinna reittimatkat + yöpyminen Hel-Tal / Victoria 1,9 € 3,8 €
Helsinki-Tallinna 22 h -risteily / Victoria   3,8 €
 • Päästölisämaksua ei peritä 0-5 vuotiailta lapsilta.
 • Päästölisämaksua ei peritä Helsinki/Turku-Ahvenanmaa-välisellä reitillä.
 • Päästölisämaksu ei kerrytä Club One -bonuspisteitä.

Voimassa 1.1.2025 alkaen tehtäviin matkoihin

Päästölisämaksu/henkilö
 
Yksi suunta (reittimatka) Risteily/menopaluu
Helsinki-Tukholma 2 € 4 €
Turku-Kapellskär 1,6 € 3,2 €
Turku-Tukholma 1,6 € 3,2 €
Tukholma-Tallinna 4 € 8 €
Tukholma-Ahvenanmaa 2 4
Kapellskär-Ahvenanmaa 1,6 3,2
Helsinki-Tallinna reittimatkat / Shuttle 1,3 2,6 €
Helsinki-Tallinna reittimatkat / Victoria 3 6
Helsinki-Tallinna päiväristeily ja 5 h -ostosristeily / Shuttle - 2,6 €
Helsinki-Tallinna yöpyminen laivalla
+ paluu Tallinna-Helsinki reittimatka / Victoria
3 € 6 €
Helsinki-Tallinna 22 h -risteily / Victoria - 6 €
Helsinki-Tallinna -yöpyminen laivalla
+ paluu Tallinna-Helsinki reittimatka / Shuttle
- 4,3 €
Päiväristeily Tallinnaan
- Meno Shuttle, paluu Victoria
- 4,3 €
 • Päästölisämaksua ei peritä 0-5 vuotiailta lapsilta.
 • Päästölisämaksua ei peritä Helsinki/Turku-Ahvenanmaa-reitillä.

Päästölisämaksu / ajoneuvo

Voimassa 1.1.2024 alkaen ja 31.12.2024 asti tehtäviin matkoihin

Yksi suunta Tallinna-Helsinki Tallinna-Tukholma Tallinna/Tukholma-Maarianhamina Helsinki-Tukholma Helsinki-Maarianhamina Turku- Tukholma/
Kapellskär
Turku-Maarianhamina
Henkilöauto
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
2 € 6 € 3 € 3 € - 2 € -
Korkea henkilöauto
↕ 2,4 m
↔ 5,5 m
3 € 9 € 4,5 € - - 3 € -
Pakettiauto
↕ 2,4 m
↔ 7,0 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Ajoneuvo-yhdistelmä
↕ 1,9 m
↔ 12,0 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Ajoneuvo-yhdistelmä
↕ 2,4 m
↔ 12,0 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Korkea pakettiauto
↕ 4,4 m
↔ 12,0 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Bussi
↕ 4,4 m
5 € 10 € 5 € 5 € - 5 € -
Moottoripyörä, mopo
↕ 1,9 m
↔ 3,0 m
1,5 € 1,5 € 0,75 € 1,5 € - 1,5 € -
Moottoripyörä sivuvaunulla
↕ 1,9 m
↔ 4,0 m
1,5 € 1,5 € 0,75 € 1,5 € - 1,5 € -
Auto laivaparkissa
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
2 € 2 € 1 € 2 € - 2 € -
Pakettiauto laivaparkissa
↕ 2,4 m
↔ 7,0 m
2 € 2 € 1 € 2 € - 2 € -
Auto parkissa autotallissa
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
1,5 € 1,5 € 0,75 € 1,5 € - 1,5 € -
Pakettiauto parkissa autotallissa
↕ 2,4 m
↔ 7,0 m
1,5 € 1,5 € 0,75 € 1,5 € - 1,5 € -
Polkupyörä, sähköpotkulauta
↕ 1,9 m
↔ 3,0 m
- - - - - - -

Voimassa 1.1.2025 alkaen tehtäviin matkoihin

Yksi suunta Tallinna-Helsinki Tallinna-Tukholma Tallinna/
Tukholma-Maarianhamina
Helsinki-Tukholma Turku- Tukholma/
Kapellskär
Henkilöauto
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
3,5 € 10,5 € 5,25 € 5,3 € 3,5 €
Korkea henkilöauto
↕ 2,4 m
↔ 5,5 m
4,5 € 13,5 € 6,75 € 5,3 3,5 €
Pakettiauto
↕ 2,4 m
↔ 7,0 m
6,5 € 14,5 € 7,25 € 7,3 € 6,5 €
Ajoneuvo-yhdistelmä
↕ 1,9 m
↔ 12,0 m
6,5 € 14,5 € 7,25 € 7,3 € 6,5 €
Ajoneuvo-yhdistelmä
↕ 2,4 m
↔ 12,0 m
6,5 € 14,5 € 7,25 € 7,3 € 6,5 €
Korkea pakettiauto
↕ 4,4 m
↔ 12,0 m
6,5 € 14,5 € 7,25 € 7,3 € 6,5 €
Bussi
↕ 4,4 m
6,5 € 14,5 € 7,25 € 7,3 € 6,5 €
Moottoripyörä, mopo
↕ 1,9 m
↔ 3,0 m
3 € 6 € 3 € 3,8 € 3 €
Moottoripyörä sivuvaunulla
↕ 1,9 m
↔ 4,0 m
3 € 6 € 3 € 3,8 € 3 €
Auto laivaparkissa
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
3,5 € 6,5 € 3,25 € 4,3 € 3,5 €
Pakettiauto laivaparkissa
↕ 2,4 m
↔ 7,0 m
3,5 € 6,5 € 3,25 € 4,3 € 3,5 €
Auto parkissa autotallissa
↕ 1,9 m
↔ 5,0 m
3,5 €  - - - -
Pakettiauto parkissa autotallissa
↕ 2,4 m
↔ 7,0 m
3,5 € - - - -
Polkupyörä, sähköpotkulauta
↕ 1,9 m
↔ 3,0 m
- - - - -

Polttoainelisämaksu

RISTEILY € / risteily
Päivä Tukholmassa -risteily Helsingistä
- Serenade ja Symphony
12
22 h -risteily Turusta Kapellskäriin
- Baltic Princess
12
23 h -risteily Turusta Tukholmaan
- Baltic Princess
12
Tallinna-Tukholma-Tallinna (tai pv.)
- Baltic Queen
12
22 h -risteily Tallinnaan
- Victoria I
10
Päiväristeily Tallinnaan
- Meno Shuttle, paluu Victoria
8,5
Päiväristeily Tallinnaan
- Megastar ja MyStar
7
5 h -ostosristeily
- Megastar ja MyStar
7
Helsinki-Maarianhamina-Helsinki tai pv. 8
Turku-Maarianhamina-Turku tai pv. 8
Maarianhamina-Tukholma-Maarianhamina tai pv. 8
Tallinna-Maarianhamina-Tallinna tai pv. 8
REITTIMATKA € / suunta
Helsinki-Tukholma 9
Turku-Kapellskär 9
Turku-Tukholma 9
Tukholma-Tallinna 9
Helsinki-Tallinna
- Victoria
7
Helsinki-Tallinna -yöpyminen laivalla
- Victoria
7
Helsinki-Tallinna -yöpyminen laivalla
+ paluu Victoria Tal-Hel 12.30-16.00
7
Helsinki-Tallinna -yöpyminen laivalla
+ paluu Megastar / Mystar Tal-Hel
8,5
Helsinki-Tallinna
- Megastar ja MyStar
4
Helsinki-Maarianhamina
Turku-Maarianhamina
Maarianhamina-Tukholma
Tallinna-Maarianhamina
 • Polttoainelisämaksua ei peritä 0-5-v. lapsilta.
 • Polttoainelisämaksua ei peritä 6-11 -vuotiailta lapsilta matkustusajalla 3.4.-19.6.2024, kun varaus on tehty 3.4.2024 alkaen. Koskee kaikkien reittien risteilylaivoja, ei Tallink Shuttle aluksia.
 • Polttoainelisämaksu ei kerrytä Club One -bonuspisteitä.
Polttoainelisämaksut 12.9.2023 asti tehtyihin varauksiin
 
Polttoainelisämaksu/hlö
 
Yksi suunta (reittimatka) Risteily/meno-paluu
Helsinki-Maarianhamina 3 € 6 €
Turku-Maarianhamina 3 € 6 €
Maarianhamina-Tukholma 3 € 6 €
Maarianhamina-Tallinna 4 € 8 €
Helsinki-Tukholma 7 € 10 €
Turku-Tukholma 7 € 10 €
Tukholma-Tallinna 7 € 10 €
Helsinki-Tallinna reittimatkat 3 € 6 €
Helsinki-Tallinna päiväristeily ja
5 h -ostosristeily
- 5 €
 • Voimassa matkoissa 31.12.2023 asti, kun varaus on tehty 15.8.2022 alkaen.
 • Voimassa matkoissa 1.1.2024 alkaen, kun varaus on tehty 16.8.2023 alkaen.
 • Polttoainelisämaksua ei peritä 0-5-v. lapsilta.
 • Polttoainelisämaksua ei peritä 6-11 -vuotiailta lapsilta matkustusajalla 3.4.-19.6.2024, kun varaus on tehty 3.4.2024 alkaen. Koskee kaikkien reittien risteilylaivoja, ei Tallink Shuttle aluksia.
 • Polttoainelisämaksu ei kerrytä Club One -bonuspisteitä.