Tietosuojaohjelma

Tässä tietosuojaohjelmassa on kuvattu on AS Tallink Gruppin (“Tallink”) ja sen tytäryhtiöiden tietosuojakäytäntöjä (”tietosuojaohjelma”) sekä sitä, miten Tallink käsittelee hallussaan olevia, asiakkaita ja muita rekisteröityjä koskevia tietoja.

Tallinkin tytäryhtiöiden yhteystiedot on saatavana osoitteesta: www.tallinksilja.fi/tallink-konsernin-tytaryhtiot

Tässä tietosuojaohjelmassa tietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan kaikkia rekisteröityjä koskevia tietoja, joiden avulla henkilö voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa, kuten nimeä, sähköpostiosoitetta tai osoitetta.

Asiakastyytyväisyys on Tallinkin tärkeimpiä tavoitteita. Asiakaspalvelun kehittämiseksi ja sopimus- ja lakisääteisten velvoitteittensa täyttämiseksi Tallink käsittelee asiakkaiden henkilötietoja tässä tietosuojaohjelmassa esitettyjen periaatteiden ja sovellettavan lain mukaisesti. Asianmukaisella henkilötietojen käsittelyllä varmistetaan, että Tallink kykenee palvelemaan asiakkaitaan täsmällisesti ja tehokkaasti, ja siksi käsittelyn katsotaan olevan asiakkaiden etujen mukaista.

Tämä tietosuojaohjelma ei koske anonymisoitujen tietojen eikä oikeushenkilöiden tietojen käsittelyä.

1. Rekisterinpitäjä, tietojen käsittelijä ja tietosuojavastaava
2. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet
3. Rekisteröidyn oikeudet
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset
5. Henkilötietoryhmät
6. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet
7. Profilointi ja markkinointi
8. Evästeiden käyttö
9. Tietosuojatoimenpiteet
10. Täytäntöönpano

1. Rekisterinpitäjä, tietojen käsittelijä ja tietosuojavastaava

Rekisterinpitäjä
Rekisterinpitäjän nimi: AS Tallink Grupp
Y-tunnus: 10238429
Osoite: Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Eesti
Yhteystiedot: telefon +372 640 9810, e-post info@tallink.ee
Rekisterinpitäjä on oikeushenkilö, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Henkilötietojen käsittelijät
Tallinkin hallussa olevien henkilötietojen käsittelijät ovat kolmansia osapuolia, joille Tallink saattaa luovuttaa henkilötietoja voidakseen tarjota tuotteita ja palveluja asiakkailleen. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat mm.:

 • Tallinkin tytär- tai osakkuusyhtiöt
 • kolmannet osapuolet, jotka käsittelevät henkilötietoja Tallinkin lukuun tämän kansainvälisen liiketoiminnan tarpeisiin
 • lainvalvontaviranomaiset, joille henkilötietoja voidaan luovuttaa lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi

Tietosuojavastaava
Tallink on tehokkaan tietosuojan varmistamiseksi nimittänyt tietosuojavastaavan (”tietosuojavastaava”), joka on perehtynyt tietosuojaa koskevaan lainsäädäntöön ja käytäntöihin. Tietosuojavastaavan tehtävänä on auttaa Tallinkia noudattamaan tietosuojamääräyksiä.

Tallinkin tietosuojavastaava toimii rekisteröityjen yhteyshenkilönä, joka vastaa henkilötietojen suojausta ja käsittelyä koskeviin pyyntöihin ja/tai tiedusteluihin. Rekisteröidyt voivat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan kaikissa asioissa, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä ja rekisteröityjen oikeuksia.

Tallinkin tietosuojavastaavan yhteystiedot:
Tietosuojavastaava (Data Protection Officer)
Sadama 5/7, 10111 Tallinn, Eesti
E-mail: dpo@tallink.com

2. Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Tallink käsittelee asiakkaiden henkilötietoja tässä tietosuojaohjelmassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti

Avoimuus

Tallink käsittelee henkilötietojasi avoimesti ja tasapuolisesti ja vain silloin, kun sillä on lain mukaan peruste käsitellä tietojasi. Esimerkiksi Tallinkin asiakkaat voivat kirjautua Club One -profiilinsa ja katsoa, mitä henkilötietoja Tallink heistä käsittelee. Näitä ovat esim. nimi, puhelinnumero ja erilaisia palveluja koskevat mieltymykset. Tallink pyrkii tiedottamaan sinulle henkilötietojen käsittelystä mahdollisimman kattavasti.

Käsittelyn tarkoitusta koskeva rajoitus

Tallink kerää henkilötietojasi tiettyihin yksilöityihin lainmukaisiin tarkoituksiin. Emme käsittele henkilötietojasi tavalla, joka poikkeaa ilmoitetuista alkuperäisistä tarkoituksista. Jos henkilötietojasi kuitenkin käsitellään ilmoitetusta poikkeavalla tavalla, tämä tapahtuu lainmukaisin perustein (esim. tuomioistuimen tai lainvalvontaviranomaisten pyynnöstä) tai pyydämme suostumustasi henkilötietojesi käsittelyyn johonkin muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon annoit suostumuksesi tietoja luovuttaessasi.

Tietojen minimointi

Tallink pyrkii parhaansa mukaan siihen, että henkilötiedot ovat asianmukaisia ja olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Emme käsittele mitään ylimääräisiä sinua koskevia tietoja.

Oikeellisuus

Tallinkin pyrkimyksenä on varmistaa, että hallussamme olevat henkilötiedot pitävät paikkansa ja ovat tarvittavin osin ajan tasalla. Tallink pyrkii kaikin kohtuullisiksi katsottavin keinoin varmistamaan, että virheelliset henkilötiedot poistetaan tai korjataan viipymättä. Jos henkilötietosi osoittautuvat virheellisiksi, Tallink tarjoaa sinulle tilaisuuden korjata ja/tai poistaa ne. Ota tällöin yhteyttä osoitteeseen: privacy@tallink.com.

Säilytysajan rajoittaminen

Tallink säilyttää henkilötiedot muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa, ainoastaan sen ajan, kuin tämä on tarpeen niitä tarkoituksia varten, joihin tiedot on kerätty.

Eheys ja luottamuksellisuus

Tallink käsittelee henkilötietojasi tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä. Tallink ryhtyy kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin suojatakseen tietoja vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Henkilötietojen käsittelyn turvaamiseksi Tallink soveltaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä. Tallink järjestää tietosuojakoulutusta henkilötietoja käsitteleville työntekijöilleen lisätäkseen henkilötietojen suojaamiseen liittyvää tietoa ja osaamista. Lisäksi työntekijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Pyrimme myös kaikin tavoin suojaaman hallussamme olevat henkilötietosi. Vain valtuutetut Tallinkin työntekijät voivat tarkastella ja käyttää henkilötietojasi, jolloin heidän on noudatettava tätä tietotosuojaohjelmaa.

Tallink ei yleensä käsittele arkaluontoisia henkilötietoja (jotka koskevat esim. rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä taikka uskonnollista tai filosofista vakaumusta). Tallink käsittelee tällaisia henkilötietoja vain silloin, kun tähän on lainmukainen peruste; esimerkiksi, jos laki edellyttää tällaisten arkaluontoisten tietojen käsittelyä. Voimme esimerkiksi käsitellä henkilökohtaisia terveystietoja silloin, kun näitä tarvitaan aluksella tarvittavan ensiavun antamiseksi tai silloin, kun olet pyytänyt meiltä apua alukseen nousemisessa terveydentilasi vuoksi.

Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen tietosuoja

Silloin kun kehitetään, suunnitellaan, valitaan ja käytetään sovelluksia, palveluja ja tuotteita, jotka perustuvat henkilötietojen käsittelyyn, Tallink ottaa huomioon rekisterien henkilötietojen tietosuojan.

3. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröityjen oikeuksia kunnioittaminen on Tallinkille tärkeää, ja siksi tähän kiinnitettään erityistä huomiota. Tallink toimittaa rekisteröidylle tämän pyytämät tiedot itsestään. Pyydämme ottamaan huomioon, että meidän on ensin varmistettava henkilöllisyytesi ennen kuin voimme vastata henkilötietojasi koskevaan pyyntöön.

Tämä tarkoittaa, että jos pyyntöön perehtymisen yhteydessä syntyy epäilyksiä, Tallink voi pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyyden varmistamiseksi. Teemme näin varmistuaksemme rekisteröidyn henkilöllisyydestä ja siitä, että toimitamme tiedot oikealle henkilölle.

Jos ne tarkoitukset, joihin Tallink henkilötietoja käsittelee, eivät edellytä tai eivät enää edellytä rekisteröidyn tunnistamista, Tallink ei ole velvollinen säilyttämään, hankkimaan tai käsittelemään lisätietoja, joita rekisteröidyn tunnistamiseen saatetaan tarvita. Tallink ilmoittaa rekisteröidylle tämän pyynnöstä tällaisesta henkilötietojen käsittelystä mahdollisuuksien mukaan.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin – Sinulla on oikeus tutustua Tallinkin käsittelemiin henkilötietoihisi. Näin voit todeta, millaisia henkilötietoja Tallinkilla on sinusta ja miten niitä käsitellään. Voit myös ottaa yhteyttä Tallinkiin ja kysyä, mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käsitellään, jos tämä on jäänyt sinulle epäselväksi tai haluat esittää tätä koskevia kysymyksiä. Pyrimme vastamaan tiedusteluihin mahdollisimman pikaisesti viimeistään kuukauden kuluessa. Vaativimmissa kysymyksissä voimme tarvita kaksi lisäkuukautta vastaamiseen. Tällöin ilmoitamme vastauksen viivästymisestä ja sen syistä. Jos haluat kysyä omien henkilötietojesi käsittelystä, lähetä sähköpostiviesti osoitteeseen privacy@tallink.com.

Henkilötietojen kopiot – Tallink toimittaa pyynnöstä kopiot omista henkilötiedoistasi veloituksetta. Lisäkopioista Tallink voi veloittaa omakustannushinnan, jos rekisteröidyn tietopyynnöt ovat toistuvia. Tallink voi kieltäytyä luovuttamasta tai toimittamasta kopiota tiedoista, jos tämä vaikuttaisi kohtuuttomasti muiden rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin eikä tätä lievempiä toimia voida soveltaa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen – Rekisteröity, joka toteaa, että hänen henkilötietonsa ovat vanhentuneita, virheellisiä tai vaativat korjausta, voi pyytää Tallinkia oikaisemaan kyseiset tiedot. Voit myös täydentää puutteellisia henkilötietoja. Tallink huolehtii siitä, että henkilötiedot korjataan mahdollisimman pikaisesti. Voit pyytää Tallinkia toimimaan näin lähettämällä meille sähköpostiviestin osoitteeseen privacy@tallink.com. Joissakin tapauksissa voit korjata henkilötiedot itse (esimerkiksi verkossa Club One -asiakasprofiilin kautta).

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”) – Rekisteröidyllä on oikeus poistattaa henkilötietonsa, jos jokin seuraavista ehdoista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai niitä käsiteltiin
 • kun henkilö peruuttaa suostumuksensa
 • kun henkilö vastustaa käsittelyä eikä ole mitään tärkeää oikeutettua etua jatkaa käsittelyä
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti
 • henkilötiedot on poistettava rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai koska henkilötietoja on käsitelty lapselle suunnatun, tietoyhteiskunnan palveluja (esim. sovelluksia) koskevan tarjouksen yhteydessä

Oikeus tietojen poistattamiseen ei ole ehdoton, ja siten tietojen poistopyyntö ei tarkoita, että kaikki henkilötietosi poistettaisiin pyynnön esittämisen jälkeen. Toisinaan meidän on lain mukaan säilytettävä joitakin tietoja, jolloin emme ehkä pysty noudattamaan poistopyyntöäsi. Sama koskee tapauksia, jolloin tietoja tarvitaan oikeudellisten vaateiden ajamiseksi ja niihin vastaamiseksi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – tätä oikeutta käyttäessään rekisteröity voi ”estää” tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä Tallinkin toimesta. Tällöin Tallinkilla voi olla lupa säilyttää nykyiset henkilötiedot mutta ei oikeutta käsitellä niitä jatkossa. Tallink rajoittaa pyynnöstä henkilötietojesi käsittelyä siihen asti, kunnes tietojen oikeellisuus on varmistettu tai silloin kun väität henkilötietojasi virheellisiksi. Tallink voi myös olla velvollinen rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä esimerkiksi silloin, kun se ei enää tarvitse niitä, mutta sinä itse tarvitset henkilötietoja oikeudellisten vaateiden vireillepanoa, ajamista tai niihin vastaamista varten.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Sinulla on oikeus saada Tallinkille luovuttamasi, itseäsi koskevat henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Tällöin sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot suoraan toiselle rekisterinpitäjälle, jos tämä on teknisesti mahdollista.

Vastustamisoikeus – Sinulla on oikeus erityiseen henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa itseäsi koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu lailliseen etuun, profilointi mukaan lukien. Tällöin Tallink lopettaa henkilötietojesi käsittelyn, ellei Tallinkilla on perusteltua syytä niiden käsittelyyn.

 • Jos Tallink käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Tätä koskeva ilmoitus voidaan tehdä milloin tahansa ja se käsitellään veloituksetta.
 • Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten, Tallink ei enää saa käyttää niitä tähän tarkoitukseen. Tällöin Tallink lopettaa henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin, mutta voi jatkaa käsittelyä muussa lainmukaisessa tarkoituksessa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – tarkoituksessa. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetuksen määräyksiä. Kansallinen valvontaviranomainen on Virossa “Andmekaitse Inspektsioon”, Suomessa “Tietosuojavaltuutettu”, Latviassa “Datu Valsts Inspekcija” ja Ruotsissa “Datainspektionen”.

Oikeus peruuttaa suostumus – Jos tietojen käsitteleminen perustuu suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta suostumuksen nojalla aiemmin tapahtuneen henkilötietojen käsittelyn laillisuuteen. Ennen suostumuksen antamista rekisteröidylle on selkeästi ilmoitettava asiasta. Tallink lopettaa henkilötietojen käsittelyn, jos se perustuu yksinomaan suostumukseen. Jos henkilötietojen käsittelyyn on jokin muu lainmukainen peruste (esim. sopimus, laillinen etu), käsittely saattaa jatkua tällaisen muun perusteen nojalla.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Tallink käsittelee henkilötietoja eri tarkoituksissa. Tallink käsittelee henkilötietoja tapauskohtaisesti mm. seuraaviin tarkoituksiin:

 • myynti
 • markkinointi, profilointiin perustuva suoramarkkinointi sekä erikoistarjoukset myynninedistämisen yhteydessä
 • tietojen analysointi markkinointia varten
 • varaukset ja asiakaspalvelu
 • laskutus ja tähän liittyvä kirjeenvaihto asiakkaiden kanssa
 • matka- ja taksipalvelujen tarjoaminen
 • lainmukaiset tarkoitukset ja lakisääteiset velvoitteet, esim. merilain edellyttämien matkustajaluetteloiden laatiminen sekä sovellettavasta lainsäädännöstä johtuvien vaatimusten täyttäminen
 • asiakaspalautteen vastaanottaminen ja käsittely
 • asiakaspalautteeseen perustuvien asiakaskyselyjen suorittaminen ja palvelun kehittäminen
 • turvatoimien toteuttaminen ja aluksella syntyvien tilanteiden selvittely

5. Henkilötietoryhmät

Tallinkin käsittelemät rekisteröityjen henkilötiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • syntymäaika
 • kansalaisuus ja sukupuoli
 • osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot
 • luottokortti, kanta-asiakaskortti (Club One) ja asiakkaan tilitiedot
 • Tallinkin tarjoamien palvelujen käyttö ja ostot, mukaan lukien palveluita, tavaroita ja niiden määriä koskevat tiedot
 • matka-, myynti ja majoitustiedot, mukaan lukien kellonajat ja päivämäärät
 • asiakkaiden terveystiedot (vain asiakas luovuttaa näitä tietoja Tallinkille tai jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintärkeiden etujen turvaamiseksi)
 • rekisteröityjen muut Tallinkille vapaaehtoisesti luovuttamat tiedot (esim. Tallinkille asiakaspalautelomakkeissa ilmoitetut tiedot).

6. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteet

Tallink käsittelee henkilötietoja seuraavin lainmukaisin perustein.

Suostumus

Tallink saattaa käsitellä henkilötietojasi antamasi suostumuksen perusteella. Esimerkiksi lähettäessään sinulle uutiskirjeensä Tallink ensin pyytää suostumustasi sen tilaamiseen, ja tilauksen jälkeen uutiskirjeen lähettäminen perustuu antamaasi suostumukseen.

Tietoyhteiskunnan palvelujen (esim. Tallinkin verkkokaupassa asioimisen tai Tallinkin sovellusten käytön) yhteydessä tietosuojamääräykset asettavat tiukkoja rajoituksia ja ehtoja, kun kyseessä on lapsen antama suostumus. Jos lapsi on alle 13-vuotias tai nuorempi kuin sovellettava laki edellyttää, tietojen käsittely on lainmukaista vain, jos suostumuksen antaja on lapsen vanhempi tai huoltaja.

Sopimus

Tallink saattaa käsitellä henkilötietoja, jos se on välttämätöntä sopimuksen täyttämiseksi. Tallink käsittelee henkilötietojasi esimerkiksi laskutusta varten silloin, kun käytät Pre-Order -palvelua, täyttääkseen kanssasi tekemänsä sopimuksen ja toimittaakseen tilaamasi tuotteet.

Lakisääteinen velvoite

Tallink saattaa käsitellä henkilötietoja, jos se on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Tallinkilla on esimerkiksi lakisääteinen velvoite kerätä matkustajista tiettyjä henkilötietoja, kuten nimi, sukupuoli, kansalaisuus ja syntymäaika, aluksen matkustajaluetteloa varten. Näin tehdessään Tallink käsittelee matkustajien henkilötietoja ja laatii luettelon täyttääkseen lakiin perustuvan velvoitteensa.

Elintärkeä etu

Tallink saattaa käsitellä henkilötietoja, jos se on välttämätöntä rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeän edun turvaamiseksi. Esimerkiksi Tallinkin henkilöstö voi joutua luovuttamaan rekisteröidyn terveystietoja sairaalalle, jos rekisteröity sairastuu äkillisesti Tallinkin tiloissa, jotta henkilölle voidaan taata asianmukainen hoito ja asiakkaiden ja henkilöstön terveys turvata mahdollisimman hyvin.

Oikeutetut edut

Tallink saattaa käsitellä henkilötietoja, jos se on välttämätöntä oikeutettujen etujen turvaamiseksi. Jos olet esimerkiksi tilannut meiltä matkan, voimme lähettää sinulle asiakastyytyväisyyskyselyjä matkan jälkeen palvelun kehittämiseksi.

7. Profilointi ja markkinointi

Tallinkilla profilointi tarkoittaa mitä tahansa henkilötietojen automaattista käsittelyä, jossa henkilötietoja käyttämällä arvioidaan luonnollisen henkilön tiettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tallink voi suorittaa profilointia esimerkiksi analysoidakseen tai ennakoidakseen asiakkaan henkilökohtaisia mieltymyksiä, kiinnostuksen kohteita, käyttäytymistä, sijaintia tai matkustamista. Tallink käyttää profilointia tehdäkseen asiakkailleen suostumukseen, sopimukseen tai oikeutettuun etuun perustuvia tarjouksia parhaista palveluista ja tuotteista kyetäkseen vastaamaan asiakkaiden kaikkiin tarpeisiin.

Tallink voi tehdä profilointia eri tavoin. Tarjousten tekemiseksi Tallink valitsee tarjousten kohdehenkilöt esimerkiksi matkustuskäyttäytymisen, kielen, kansalaisuuden tai asuinpaikan perusteella (jolloin tarjous voidaan toimittaa oikealla kielellä halutulle kohderyhmälle); tai iän perusteella (jolloin tarjous voidaan räätälöidä halutulle ikäryhmälle); taikka aiemmin tehtyjen matkojen ja ostosten perusteella (jolloin tarjous voi koskea matkareittiä, matkustustapaa ja asiakkaan haluamia tuotteita).

Kun tietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyt voivat kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinointiin ja käyttää oikeuttaan ilmoittaa vastustavansa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Jos Tallink esimerkiksi lähettää sinulle uutiskirjeen, joka sisältää erilaisia tarjouksia etkä enää halua saada tarjouksia jatkossa, voit aina ilmoittaa, ettet enää halua niitä. Asiakkaat voivat suostumuksen eväämisen jälkeen milloin tahansa ilmoittaa peruvansa kiellon ja haluavansa vastaanottaa tarjouksia tulevaisuudessa.

Tallink voi lähettää asiakkailleen omia ja tytäryhtiöiden palveluja koskevia mainoksia tai julkaista niitä verkkosivustollaan. Lisäksi Tallink voi lähettää asiakastyytyväisyyskyselyjä kehittääkseen palvelunsa laatua sekä yhteistyökumppaneittensa tarjouksia. Asiakkaat voivat milloin tahansa ilmoittaa Tallinkille, etteivät halua tällaisia mainoksia, kyselyjä tai tarjouksia lähettämällä tätä koskevan ilmoituksen käyttäen tähän tarkoitettua linkkiä.

8. Evästeiden käyttö

Evästeet on tiedostoja, joihin kerätään erilaisia teknisiä tietoja käyttäjän tietokoneesta, selaimesta ja verkkosivujen käytöstä, kuten esimerkiksi verkkosivuista, joilla käyttäjä on vieraillut sekä sivustolla navigoinnista. Tallink käyttää luonteeltaan puhtaasti teknisiä evästeitä (esim. tilastointia varten) sekä evästeitä, joiden avulla voidaan tunnistaa verkkovierailija, helpottaa vierailijoiden kirjautumista ja kirjautumisen personointia sekä mitata ja analysoida käyttäjien käyttäytymistä. Evästeiden avulla verkkosivusto muistaa rekisteröidyn tiedot, kuten käytettävän kielen ja muita asetuksia.

Kun asiakkaat käyttävät Tallinkin palveluja, Tallink ja ulkoiset palveluntarjoajat ja kumppanit voivat lähettää evästeitä tai vastaavia tiedostoja käyttäjän tietokoneelle käyttäjäkokemuksen parantamiseksi ja kehittämiseksi. Voit kuitenkin määrittää selaimesi asetukset niin, että selain ilmoittaa saapuvasta evästeestä tai hylkää sen automaattisesti. Näin voit itse päättää, hyväksytkö evästeet vai et. Ota kuitenkin huomioon, että osa Tallinkin palveluista tai sivuston ominaisuuksista ei ehkä toimi täysipainoisesti ilman evästeitä.

Tallinkin verkkosivustolla voi lisäksi olla käytössä erilaisia seuranta- ja analysointityökaluja, joilla kerätään tietoa, analysoidaan ja mitataan sivuston käyttöä ja Tallinkin viestinnän tai mainonnan tehokkuutta eli sitä, miten Tallinkin viesti saavuttaa asiakkaat.

Lisätietoja evästeistä on saatavana Tallinkin evästetiedotteesta: www.tallinksilja.fi/evastekaytannot.

9. Tietosuojatoimenpiteet

Tallink säilyttää kaikki sille luovutetut henkilötiedot ehdottoman luottamuksellisina ja soveltaa tehokkaita tietosuojatoimenpiteitä, joilla estetään asiakkaiden ja työntekijöiden tietojen joutuminen kolmansien osapuolten käsiin.

Tallinkin tietosuojatoimenpiteissä on otettu huomioon tietojenkäsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitus sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuva uhka. Näitä toimenpiteitä ovat mm. tietotekniset, tekniset ja organisatoriset tietosuojamenettelyt, pseudonymisointi ja anonymisointi. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, että henkilötietoihin pääsee käsiksi vain rajallinen määrä henkilöitä, ellei toisin haluta, ja että henkilötiedot ylipäätään ovat turvassa. Valvontakameroiden yhteyteen on asennettu näkyvään paikkaan kyltit, jotka ovat kaikkien rekisteröityjen luettavissa.

10. Täytäntöönpano

Mahdollisten lakimuutosten, ennakkotapausten ja tietosuojateknologian vastaisen kehityksen varalta Tallink varaa oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaohjelmaan. Sen vuoksi tietosuojaohjelmaa tarkistetaan määräajoin tarvittaessa. Tietosuojaohjelman mahdollisista muutoksista ilmoitetaan Tallink Gruppin verkkosivustolla, ja jos muutokset ovat merkittäviä, niistä lähetetään vielä eri ilmoitus (esimerkiksi sähköpostiviesti). Myös tämän tietosuojalausunnon aiemmat versiot säilytetään.